linux tar压缩包含隐藏文件

in Linux read (2428)

命令如下: cd /root/test/ tar czvf test.tar.gz .[!.]* * 解说下: tar czvf test.tar.gz * 压缩当前文件夹下非隐藏文件的文件 tar czvf test.tar.gz .[!.]...

继续阅读

Leo

巴巴爸爸和巴巴妈妈的博客,提供软件开发,网站设计,网站开发,投资理财,生活谈资等方面。属于我们的,自由分享!